Področja dela


CIVILNO PRAVO

ODŠKODNINSKO PRAVO

Strankam nudimo svetovanje in zastopanje v zvezi z odškodninami, tako pri zavarovalnicah, kot v postopkih pred sodiščem in v postopkih mediacije ter arbitraže.

DRUŽINSKO PRAVO

Svetujemo in zastopamo stranke v postopkih razveze zakonske zveze, dodelitve otrok, plačevanja preživnine in določitvi stikov ter v vseh drugih zadevah s področja družinskega prava.

STVARNO PRAVO

Nudimo vse pravne storitve s področja prometa z nepremičninami. Navedeno vsebuje svetovanje, preverjanje zemljiškonjižnega stanja, zastopanje strank pri pogajanjih, pripravo pogodb, izvedbo postopkov glede plačila davkov in potrebnih overovitev. Ažurno poskrbimo za zemljiškoknjižne vpise. Strankam svetujemo in jih zastopamo tudi pri pridobitvah in vknjižbah vseh drugih stvarnih pravic na nepremičninah in pri vpisih, potrebnih za zavarovanje terjatev (hipoteke). Stankam pomagamo in zastopamo tudi v zemljiškoknjižnih postopkih obnove listin.

DEDNO PRAVO

Strankam pomagamo pri sestavi pogodb dednega prava ter oporok. Dediče zastopamo v zapuščinskih zadevah in v zvezi s tem v postopku razdelitve zapuščine. Aktivno pomagamo pri oblikovanju dednih dogovorov.

IZVRŠILNO PRAVO

Strankam nudimo zastopanje v izvršilnih zadevah in v postopkih za zavarovanje terjatev. Nudimo pomoč pri izterjavi dolgov v vseh z zakonom predvidenih postopkih.

NEPRAVDNO PRAVO

Strankam nudimo zastopanje v nepravdnih zadevah ter pomoč pri urejanju medsebojnih razmerij solastnikov, skupnih lastnikov, mejašev, etažnih lastnikov, ter drugih stvarnopravnih razmerjih. Pomagamo pri razdružitvah skupnega premoženja. Pomagamo tudi pri vzpostavitvi etažne lastnine. Stranke zastopamo v zadevah obveznega pridržanja v psihiatričnih organizacijah, odvzema poslovne sposobnosti, podaljšanju in odvzemu roditeljskih pravic, v postopkih razglasitve za mrtvega ter drugih razmerjih, za katere je določeno, da se rešujejo v nepravdnem postopku.

GOSPODARSKO PRAVO

Svetujemo in zastopamo pravne osebe in samostojne podjetnike v vseh gospodarskih zadevah. Pripravljamo pogodbe ter zastopamo stranke tako pred sodišči, kot tudi pred arbitražami in v mediacijskih postopkih. Stranke zastopamo v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije. Svetujemo pri ustanavljanju in statusnih spremembah gospodarskih družb ter njihovi likvidaciji, vključno s pripravo in vodenjem skupščin in vodenjem postopkov pri sodnem registru.

AVTORSKO PRAVO IN PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE

Strankam nudimo svetovanje pri pravnih vprašanjih s področja prava znamk, modelov, patentov in geografskih označb blaga ter avtorskega prava. Opravljamo registracijo pravic intelektualne lastnine pred pristojnimi uradi.

PRAVO JAVNIH NAROČIL

Strankam nudimo svetovanje pri vseh pravnih vprašanjih s področja javnih naročil. Pomagamo pri pripravi vse potrebna razpisne dokumentacije ter zastopamo stranke v postopkih oddaje javnih naročil.

ČLOVEKOVE PRAVICE

Strankam nudimo pomoč in zastopanje v primeru kršitve človekovih pravic in svoboščin pred domačimi sodišči in pred Evropskim sodiščem za človekove pravice.

UPRAVNO PRAVO

Strankam nudimo svetovanje in zastopanje v vseh upravnih postopkih pred upravnimi organi in upravnih sporih pred sodišči. Strankam svetujemo in pomagamo pri pridobitvah enotnih gradbenih dovoljenj, pri pridobitvi raznih odškodnin (npr. razlastitve), v davčnih in carinskih zadevah, zadevah poprave krivic, kadrovskih zadevah, zadevah s področja človekov pravic in vseh ostalih zadevah s področja upravnega prava.

DELOVNO PRAVO

Strankam nudimo svetovanje in zastopanje pred organi družb in sodišči v disciplinskih, odškodninskih (delovne nesreče) in vseh drugih zadevah s področja delovnega prava in delovnega razmerja iz pristojnosti delovnega sodišča.

SOCIALNO PRAVO

Strankam nudimo svetovanje in zastopanje pred organi zavodov ter pred sodišči v vseh zadevah iz pristojnosti socialnih sodišč.

KAZENSKO PRAVO IN PREKRŠKI

Strankam nudimo svetovanje in zastopanje v kazenskih postopkih in v postopkih zaradi prekrškov.

ZASTOPANJE

Stranke zastopamo pred vsemi domačimi sodišči, kakor tudi v upravnih postopkih pred upravnimi organi in drugimi organi, arbitražami, v mediacijskih postopkih ter pred Evropskim sodiščem za človekove pravice.