Odvetnik Bernard Nared

bernard nared

Odvetnik Bernard Nared se je rodil 1968 v Ljubljani, kot sedmi od dvanajstih otrok v družini. Po osnovni šoli je najprej končal železniško srednjo šolo ter opravljal delo prometnika na postajah Preserje, Borovnica in Rakek. Pravo je študiral ob delu.

V času študija je bil leta 1993 imenovan za šefa železniške postaje Pivka, po diplomiranju (iz železniškega transportnega prava) na Pravni fakulteti v Mariboru leta 1997 pa je delo nadaljeval v pravni službi Slovenskih železnic. Ukvarjal se je predvsem s prometnim oz. transportnim in delovnim pravom.

V povezavi s prometnim pravom je bil imenovan za člana komisije za opravljanje strokovnih izpitov izvršilnih železniških delavcev ter s strani ministrstva, pristojnega za promet, za člana tehničnega odbora »Vodenje in upravljanje železniškega prometa« ter za člana strokovno projektne skupine za pripravo predloga zakona o varnosti v železniškem prometu (implementacija evropskih direktiv, 2005).

 V povezavi z delovnopravnim področjem je šest let (1999 – 2005) profesionalno opravljal sindikalno funkcijo kot sekretar Sindikata železniškega prometa Slovenije. Z odlokom Državnega zbora je bil l. 1999 za dobo 5 let izvoljen za sodnika porotnika na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, uvrščen pa je tudi na listo arbitrov za sestavo arbitraže za razreševanje medsebojnih sporov na področju delavskega soupravljanja.

Državni pravniški izpit je opravil leta 2007. Kot odvetniški kandidat je bil zaposlen pri odvetniku Rihardu Branislju iz Postojne in pri odvetniku Mitji Bartenjevu iz Ljubljane. Samostojno odvetniško pot je pričel s 1.1.2013.